Logotype

Logga in

Insättnings­garantin

Grundläggande information om skydd för insättningar

  • Insättningar i Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ) skyddas av: Riksgälden Insättnings­garantin (1)
  • Skyddets begränsning: 1 050 000 kronor per insättare per kreditinstitut (2)
  • Om du har fler insättningar hos samma kreditinstitut: Alla dina insättningar hos samma kreditinstitut läggs samman och det sammanlagda beloppet omfattas av gränsen på 1 050 000 kronor (2)
  • Om du har ett gemensamt konto tillsammans med andra personer: Gränsen på 1 050 000 kronor gäller för varje insättare separat (3)
  • Ersättnings­period om kreditinstitutet fallerar: Sju arbetsdagar (4)
  • Valuta: Ersättning ges i svenska kronor (SEK)
  • Kontakt: Riksgälden Insättnings­garantin, 103 74 Stockholm, Telefon: 08-613 52 00, E-post:ig@riksgalden.se
  • Ytterligare information: insättnings­garantin.se

System som ansvarar för skyddet av din insättning


Din insättning täcks av ett lagstadgat insättnings­garantisystem. Om insolvens uppstår kommer dina insättningar att återbetalas med upp till 1 050 000 kronor av insättnings­garanti­systemet.

Allmän begränsning av skyddet


Om en insättning är indisponibel på grund av att ett kreditinstitut inte kan uppfylla sina finans­iella åtaganden ska insättarna få återbetalning via ett insättnings­garantisystem. Denna återbetalning täcker maximalt 1 050 000 kronor per kreditinstitut.

Detta innebär att alla insättningar hos ett och samma kreditinstitut läggs samman för att kunna fastställa garantinivån. Om en insättare till exempel har ett sparkonto med 900 000 kronor och ett lönekonto med 350 000 kronor kommer insättaren enbart att ersättas med 1 050 000 kronor.

I vissa fall, avseende medel som hänför sig till vissa särskilt angivna händelser, till exempel försäljning av privat­bostad, upphörande av anställning, arv eller försäkringsersättning, skyddas insättningar utöver 1 050 000 kronor, upp till ett belopp om 5 000 000 kronor.
Mer information finns på insättnings­garantin.se

Begränsning för gemensamma konton


Om det rör sig om gemensamma konton gäller gränsvärdet på 1 050 000 kronor för varje insättare.

Återbetalning


Ansvarigt insättnings­garantisystem är:
Riksgälden Insättnings­garantin
103 74 Stockholm
Telefon: 08-613 52 00
E-post:  ig@riksgalden.se
Webbplats: insättnings­garantin.se

Insättnings­garantisystemet

Insättnings­garantisystemet kommer att återbetala dina insättningar (med upp till 1 050 000 kronor) senast inom sju arbetsdagar. Om du inte erhållit någon återbetalning inom dessa tidsfrister bör du kontakta insättnings­garantisystemet eftersom möjligheten att kräva återbetalning kan upphöra efter en viss tid. Ytterligare information fås på insättnings­garantin.se

Vilka insättningar omfattar insättnings­garantin?

Insättningar av privat­kunder och företag omfattas i regel av insättnings­garantisystem.

Vilka insättningar omfattar inte insättnings­garantin?

Följande svenska eller motsvarande utländska insättare kan inte få ersättning från Insättnings­garantin: banker, kreditmarknads­företag, försäkrings- och återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finans­iella institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finans­ieringsrörelse, värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Mer information om insättnings­garantin

Ytterligare information om undantag för vissa insättningar anges på det ansvariga insättnings­garantisystemets webbplats.