Logotype

Logga in

Så här styrs Nordiska

Bolags­styrning

Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget är ett svenskt publikt aktiebolag som inte är börsnoterat. Vår verksamhet regleras av såväl lagstiftning som av våra interna regelverk, och vårt högsta beslutande organ är bolags­stämman.

Nordiska lyder under såväl externa som egna interna styrsystem

Externt genom skyldigheter som främst följer av Lag (2004:297) om bank- och finans­ieringsrörelse och andra författningar, EU-lagstiftning, förordningar, föreskrifter från Finans­inspektionen och andra myndigheter samt relevanta rekommendationer från Europeiska bankmyndigheten (EBA).

Internt genom bolags­ordning, styrelsens arbetsordning, policies, instruktioner och rutinbeskrivningar.

business

Organisation

Bolags­stämman är Nordiskas högsta beslutande organ och utser styrelsen. Styrelsen utser, i sin tur, VD som ansvarar för den dagliga operativa verksamheten.

Mer om vår organisation
work

Styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Nordiskas verksamhet och organisation, och har som främsta uppgift att tillvarata aktieägarnas och bolagets intressen.

Mer om vilka som ingår i styrelsen
assignment_turned_in

Riskhantering och internkontroll med våra tre försvarslinjer

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att begränsa och övervaka riskexponeringen inom Nordiska. För att vi ska ha en effektiv organisation med tydliga roller och ansvarsområden inom riskhantering och internkontroll följer vi principen om tre försvarslinjer.

Mer om våra tre försvarslinjer
policy

Ersättnings­policy

Vår ersättningspolicy styr hanteringen av rörliga ersättningar till anställda. Ersättningspolicyn bidrar till en sund och effektiv riskhantering samt motverkar att anställda tar överdrivna risker. Det är bra både för dig som kund och för oss som bolag.

Läs vår ersättnings­policy