Logotype

Logga in

Nordiskas organisation

Organisation

Bolags­stämman är Nordiskas högsta beslutande organ och utser styrelsen. Styrelsen utser, i sin tur, VD som ansvarar för den dagliga operativa verksamheten. Verksamheten är indelad i sex funktioner och utöver dessa finns funktioner för internrevision, regelefterlevnad och riskkontroll för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Bolags­stämman är Nordiskas högsta beslutande organ. Vid bolags­stämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande som deras respektive aktieinnehav representerar. Regler som styr bolags­stämman, och vad som ska behandlas vid denna, finns bland annat i aktiebolags­lagen och bolags­ordningen.

Bolags­stämman, inter alias, utser styrelseledamöter och externrevisorer, fastställer årsredovisningar, antar bolags­ordning, beslutar om dispositioner beträffande Nordiskas vinst eller förlust, beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen och VD samt fastställer arvoden åt styrelsen och externrevisorer.

Styrelsen utser styrelseordförande (om inte bolags­stämman utsett ordföranden), verkställande direktören (VD) samt ansvarar för att Nordiska har funktioner för internrevision, regelefterlevnad och riskkontroll. Styrelsen rapporterar till bolags­stämma.

Funktionen för regelefterlevnad och funktionen för riskkontroll är underställd VD och rapporterar till VD och styrelse enligt Nordiskas antagna policys.

Funktionen för internrevision är underställd styrelsen och rapporterar till VD och styrelse enligt Nordiskas antagna policys.

VD:s arbete regleras huvudsakligen i aktiebolags­lagen och i av styrelsens fastställda VD-instruktion samt Nordiskas fastställda policys. VD ansvarar för att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande i den dagliga operativa verksamheten. VD rapporterar löpande till styrelsen.

Övriga funktioner inom Nordiska rapporterar löpande direkt till VD och är indelade så här:

  • Bolags­juridik
  • Operations
  • Kredit
  • Ekonomi och finans­
  • Marknad och försäljning
  • Affärsutveckling och IT

Dessa leds av en funktionsansvarig.

Nordiskas organisation

Koncern

Nordiska Kreditmarknads­­bolaget har två helägda dotterbolag, Nordiska Financial Technology AB (org.nr. 559080-4570) och NNAV Holding 1 AB (org.nr. 559329-7038).

Nordiska Financial Technology är ett bolag som verkar inom digital affärsutveckling och bedriver system- och applikationsutveckling samt programmering inom den finans­­iella sektorn. Nordiska Financial Technology äger vidare samtliga aktier i NFT Ukraine TOB (under likvidation).

NNAV Holding 1 AB är ett holdingbolag vilken äger samtliga utestående aktier i Nordiska Financial Partner Norway AS, ett norskt kreditinstitut (No. Finans­foretak).