Logotype

Logga in

Hållbarhet är viktigt för oss

Hållbarhet

Som kreditinstitut har vi skyldighet att bedriva en ansvarsfull verksamhet för att bidra till en hållbar utveckling av vårt samhälle. Hållbarhetsperspektivet är därför integrerat i allt vi gör och mäter gör vi ur miljömässiga, sociala och bolags­styrningsmässiga perspektiv.

Vi utgår från ESG-målen

De tre perspektiven kommer från de så kallade ESG-målen (Environment, Social and Governance) och används både i Sverige och internationellt för att strukturera och tydliggöra olika aktörers hållbarhetsarbete.

Det miljömässiga perspektivet handlar om påverkan på miljö och klimat för att motverka den globala uppvärmningen, medan den sociala aspekten handlar om att ta hänsyn till frågor som rör socialt ansvarstagande, såsom mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter. Bolags­styrningsperspektivet innefattar bland annat styrningsfrågor kring aktieägares rättigheter och frågor om ansvarsutkrävande för ledande befattningshavare.

Fokusområden för Nordiskas hållbarhetsarbete

Hållbar kreditgivning

Vi beaktar ESG-målen i vår kreditgivning och kreditbedömning, bland annat i enlighet med Europeiska Bankmyndighetens (EBA) riktlinjer. Hållbarhet i vår kreditgivningen innebär bland annat att vi identifierar, såsom tillämpligt, klimatrelaterade och miljömässiga risker i varje engagemang.

Antikorruption

Genom våra interna processer jobbar vi aktivt med att försöka förhindra korruption och annan brottslighet. Vi upprätthåller god kundkännedom och säkerställer en effektiv rapporteringskultur som kännetecknas av transparens och proaktivitet.

Mångfald och jämställdhet

Vi ser fördelarna med att människorna som på olika sätt bidrar till Nordiskas framgång kommer från olika bakgrunder och därmed tillför ytterligare perspektiv och bidrar med nya infallsvinklar och analyser.

Det är därför en självklarhet att alla som arbetar eller har uppdrag inom Nordiska - oavsett etnisk tillhörighet, kön, trosuppfattning, ålder, sexuell läggning eller funktionsnedsättning - ska ha jämlika förutsättningar när det gäller urval och tillsättning av styrelseledamöter, ledande befattningshavare och andra tjänster inom bolaget.

Vi verkar också för att arbetsförhållanden, och andra villkor, utformas på ett jämställt sätt och gör det möjligt för våra medarbetare att kombinera arbete med privat­liv och föräldraskap.

Frivilliga överenskommelser

 

FN:s Global Compact

Nordiska har undertecknat FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact. Det innebär att vi förbinder oss att följa deras tio principer för ansvarsfullt företagande. Principerna, som är indelade i områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption, har till syfte att bidra till att de globala hållbarhetsmålen uppnås.

Exempel på hur vi omsätter hållbarhetsprinciperna i praktiska handlingar är hur vi arbetar i enlighet med Penningtvättslagen för att förebygga penningtvätt och finans­iering av terrorism. Vi uppmanar även våra medarbetare att färdas miljösmart och minska på pappersförbrukning. Små steg men som tillsammans är nödvändiga för att vi alla ska bidra till att hållbarhetsmålen uppnås.

Läs mer om de tio principerna på UN Global Compacts webbplats.

BRIS

Vi är stolta guldsupportrar till barnrättsorganisationen BRIS som verkar för ett bättre samhälle för barn. Läs mer på bris.se.