Logotype

Logga in

Behandling av dina personuppgifter

Vi på Nordiska lägger stor vikt vid att skydda våra kunders integritet. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning. Här beskriver vi kortfattat hur vi samlar in, behandlar och delar personuppgifter. I slutet av denna sida finns vår dataskyddspolicy om du vill veta mera!

Generellt, oavsett vilken kund eller person du är, kan vi i olika delar behöva behandla personuppgifter för att kunna ingå avtal samt för att vid eventuellt avtalsingående administrera avtalen och fullgöra de åtaganden som finns däri. Dessutom behandlar vi uppgifterna för att uppfylla de krav som ställs på oss enligt lag och föreskrifter, samt för att vidareutveckla vår verksamhet.

Personuppgifterna behandlas för

 • behandling och administration av den sökta tjänsten (t.ex. kreditupplysning eller i övrig kreditbedömning);
 • bekräftelse av identitet;
 • fullgörelse av ingångna avtal (t.ex. fakturering, kreditregister);
 • att förebygga och motverka penningtvätt och finans­iering av terrorism samt bedrägerier; och
 • att uppfylla andra sådana skyldigheter som följer av lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter.

Vid ansökan om privat­lån kan vår personuppgiftsbehandling omfatta viss typ av automatiserat beslutsfattande som baseras på de ekonomiska uppgifter kunden lämnar samt uppgifter som vi inhämtar från UC. Ett sådant automatiserat beslut kan t.ex. innebära att ansökan om lån nekas, exempelvis om sökandens inkomster understiger våra minimikrav.

Nordiskas Dataskyddspolicy

Nordiska värnar starkt om dig som kund och din personliga integritet. Denna Dataskyddspolicy förklarar hur Nordiska samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter. Den beskriver vidare dina rättigheter gentemot Nordiska och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Genom att använda Nordiskas tjänster eller produkter, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Nordiska använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår Dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster eller produkter. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på kundtjanst@nordiska.se.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom lån, factoring eller inlåning behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan.

Vilka personuppgifter samlar Nordiska in?

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du ansöker om en produkt, kontaktar oss, när du använder vår kundweb eller någon annan av Nordiskas tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

 • Person- och kontaktinformation (t ex namn, personnummer, kopia av identitetshandling, civilstånd, nationalitet, postadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, anställning etc)
 • Betalningsinformation (t ex bankkontonummer, fakturainformation etc)
 • Uppgifter som krävs enligt lag och för beskattning (t ex skattehemvist, utländskt skatteregistreringsnummer, uppgifter som krävs för grundläggande kundkännedom och bekämpning av penningtvätt)

Information vi samlar in om dig

När du använder någon av våra tjänster, kan vi behöva samla in information om dig, antingen själva eller via tredje parter (t ex kreditupplysningsföretag eller publika databaser). Detta kan vara:

 • Person- och kontaktinformation (t ex namn, födelsedatum, personnummer, civilstånd, nationalitet, postadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc)
 • Finans­iell information (t ex din inkomst, eventuella krediter, negativ betalningshistorik, tidigare betalnings- och kreditgodkännanden, transaktionsinformation etc)
 • Information om varor/tjänster (t ex detaljer angående de varor/tjänster du har köpt om dessa hör samman med krediten etc)
 • Historisk information (t ex betalnings- och kredithistorik, tidigare köphistorik)
 • Information om hur du interagerar med Nordiska (t ex hur du använder våra tjänster, inklusive information om utestående och historisk skuld och din återbetalningshistorik, svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, interaktioner med kundtjänst, leveransnotiser när vi kontaktar dig etc)
 • Enhetsinformation (t ex IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning)
 • Geografisk information (din geografiska placering)
 • Inspelade telefonsamtal (vi spelar in telefonsamtal när du kontaktar kundtjänst)
 • Information från PEP-listor och externa sanktionslistor (vi kan komma att jämföra dina personuppgifter med listor på personer som utgör s k politiskt exponerade personer (PEP) och listor på personer som omfattas av sanktioner. Listorna inkluderar uppgifter som namn, födelsedatum, födelseplats, yrke eller position samt anledning till att de finns med på listorna)

Informationen du ger oss och din finans­iella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Hur kan vi komma att behandla dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster.

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Nordiskas tjänster. Nordiska behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen/ändamålLaglig grund för behandlingen Möjlig automatiserat beslutsfattande  
Bekräftelse av din identitet och verifiering av dina person- och kontaktuppgifter.Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och med ditt samtycke JA 
För att administrera din betalning och kundförhållandet, t ex för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och med ditt samtycke JA
För att avgöra vilka tjänster vi kan erbjuda dig, t ex genom interna eller externa kreditbedömningar.Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning JA 
För kundanalys, administration av Nordiskas tjänster och för Nordiskas interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål.Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen JA 
För att säkerställa att innehåll presenteras korrekt och effektivt för dig.Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig JA 
För att förhindra missbruk av Nordiskas tjänster eller del av brottslig verksamhet Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning JA
För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och penningtvätt samt riskhantering.Följa tillämplig lagstiftning JA 
För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom för att förbättra kreditriskmodeller med syfte att t ex minimera bedrägerier, utveckla nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter.Andra berättigade intressen  NEJ
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och finans­iering av terrorism samt bokföringslagar och kapitaltäck­ningskrav.Följa tillämplig lagstiftning DELVIS 
För att utföra skuldindrivningstjänster, d v s att driva in och sälja skulder.Andra berättigade intressenNEJ 
För att skydda Nordiska från legala anspråk och ta tillvara Nordiskas legala rättigheter.Andra berättigade intressen  NEJ

Automatiserat beslutsfattande

Vi kan i vissa fall använda oss av automatiserat beslutsfattande. Med "automatiserat beslutsfattande" menas att vissa beslut baseras på automatiska beslut (t ex lämnande av kredit). Det kan t ex vara beslut om avslag av kreditansökan via internet baserat på bl a information om dig från en kreditupplysningsföretag. Du kan alltid ge oss din åsikt, begära att få beslut granskat av en person eller bestrida beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering. När vi använder automatiserat beslutsfattande informerar vi dig det.

Kommunikation

Nordiska kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t ex efter att du har kontaktat Nordiskas kundtjänst) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att skicka e-postmeddelande till nix@nordiska.se.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter. Vilka mottagare vi delar just dina uppgifter med, och för vilka ändamål, beror på vilka av Nordiskas tjänster du använder. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Nordiska kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om en av Nordiskas betalningsmetoder, samt för att bekräfta din identitet och adress. Vi kan också komma att lämna ut uppgifter om din eventuella bristande betalning till kreditinstitut. De kreditupplysningsföretag vi samarbetar med är UC och Creditsafe.

Dina personuppgifter kan komma att delas med bedrägeribekämpningsbyråer och företag som tillhandahåller tjänster för att verifiera din identitet, korrektheten av de uppgifter du lämnar samt för att bekämpa kriminell aktivitet.

Nordiska kan komma att dela dina personuppgifter med andra företag inom Nordiskakoncernen, baserat på vårt berättigade intresse att bedriva vår verksamhet.

Nordiska kan komma att dela dina personuppgifter med en person som har rätt enligt fullmakt att ta del av dessa, baserat på ditt samtycke.

Nordiska kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, om du har godkänt att vi gör det eller om det krävs för att administrera skatteavdrag. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinans­iering. I Sverige delar Nordiska även information om räntor med skatteverket för att beräkna din skatt.

Nordiska kan också komma att dela dina personuppgifter om vi säljer, eller ger uppdrag att driva in, obetalda skulder till tredje part som inkassobolag. Delning av dina gör vi baserat på vårt berättigade intresse att driva in och sälja skulder.

Nordiska kan komma att dela din information till andra tredje parter. Detta kan ske om Nordiska säljer eller köper verksamhet eller tillgångar. Nordiska kan i sådant fall komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar. Vidare kan om Nordiska, eller en väsentlig del av Nordiskas tillgångar, förvärvas av en tredje part, personuppgifter om Nordiskas kunder komma att delas.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Oaktat detta kan i vissa fall dina personuppgifter komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. I sådant fall kommer Nordiska att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. Ditt skydd och rättigheter ska inte påverkas av ett sådant beslut.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig eller i övrigt fullfölja respektive ändamål för vår behandling, vilka redogörs för i denna Dataskyddspolicy. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t ex för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter

Här nedan finner du en sammanställning om dina rättigheter, d v s vad du har rätt till gentemot Nordiska.

 • Rätt till information. Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Vi lämnar främst informationen genom denna Dataskyddspolicy.
 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan kostnadsfritt begära en kopia av de uppgifter vi har om dig. Informationen kan i vissa fall överföras i maskinläsbart format, s k ”dataportabilitet”, vilket gör att du lättare kan flytta dina personuppgifter.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information vi har om dig.
 • Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan t ex inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Vi vill däremot uppmärksamma dig att det kan finnas legala skyldigheter för Nordiska som kreditinstitut, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Om du lämnar in en sådan begäran blockerar vi den datan som vi är skyldiga att spara så att den inte kan användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter eller för fullgörelse av avtal. Vi informerar dig om detta när du inkommer med en begäran om radering.
 • Rätt att begära begränsning av behandling eller invända mot Nordiskas behandling. Om du motsätter dig riktigheten i de uppgifter som vi har registrerade om dig eller lagligheten i behandlingen av uppgifterna har du rätt att uppmana oss att stoppa behandlingen. Du kan också invända mot vår behandling om du anser att det finns omständigheter som gör att behandlingen inte sker i enlighet med gällande lagar och regler.

Återkallande av samtycke

I de fall då Nordiska behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke (t ex när du lämnat oss fullmakt att en tredje person ska få tillgång till dina uppgifter), kan du närsomhelst återkalla detta samtycke genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter anges nedan.

Cookies

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd onlineupplevelse. Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Vi använder cookies för att samla övergripande analytisk information avseende din användning av vår hemsida och för att spara funktionella inställningar.

Du godkänner användningen av cookies i samband med att du besöker vår hemsida för första gången, men du kan välja att inte tillåta vår användning av cookies och ändå fortsätta besöka hemsidan. Du kan också välja att radera alla cookies som finns lagrade på din dator. Hur du tar bort lagrade cookies eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till webbläsaren eller i den hjälpfunktion som de flesta webbläsare är utrustade med. Om du väljer att blockera de cookies som används på vår webbplats kan detta påverka din upplevelse av vår hemsida, t ex kommer vissa funktioner inte att fungera. Om du väljer att inte godkänna cookies kommer ditt val att sparas i sju dagar, därefter får du på nytt frågan om du vill acceptera cookies.

Utöver detta sätts även en cookie för besökare med äldre version av webbläsare som valt att besöka sidan trots varning för att hemsidan inte stödjer deras version av webbläsare.

Kontakta Nordiska eller Integritetsskyddsmyndigheten

Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ) är registrerat hos Bolags­verket med organisationsnummer 556760-6032 och har sitt säte på Humlegårdsgatan 14, 101 23 Stockholm.

Nordiska har ett dataskyddsombud. Vår kundtjänst är en viktig del av vår verksamhet och tar gärna emot dina frågor kring dataskydd och personuppgifter. Du kan alltid nå Nordiskas kundtjänst på kundtjanst@nordiska.se. Du kan även skicka e-postmeddelande till vårt dataskyddsombud, dennes adress är dataskyddsombud@nordiska.se.

Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ) följer svensk dataskyddslagstiftning.

Du kan också lämna ett klagomål eller kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), kontaktuppgifter hittar du på deras hemsida imy.se.

Övrigt

Vi kan komma att göra ändringar i denna Dataskyddspolicy. Den senaste versionen av Dataskyddspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

***
Dataskyddspolicyn uppdaterades senast den 18 februari 2021.