Logotype

Logga in

Ersättnings­policy

Ersättnings­policy

Vår ersättnings­policy styr hanteringen av rörliga ersättningar till anställda. Ersättnings­policyn bidrar till en sund och effektiv riskhantering samt motverkar att anställda tar överdrivna risker. Det är bra både för dig som kund och för oss som bolag.

Hanteringen av rörliga ersättningar till anställda

Nordiskas ersättnings­policy syftar till att säkerställa att Nordiska har interna regler för sitt ersättnings­system som uppfyller de krav som uppställs i Finans­inspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättnings­system i kreditinstitut mm., samt övrig tillämplig reglering på området, i synnerhet 2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och värdepappersföretag (”Kapitaltäck­ningsdirektivet”), och EBA:s riktlinjer om för en sund ersättnings­policy enligt artiklarna 74.3 och 75.2 i direktiv 2013/36/EU och upplysningar enligt artikel 450 i förordning (EU) nr 575/2013.

Att vara en attraktiv arbetsgivare och behålla kompetens

Nordiska ska såsom kreditmarknads­bolag säkerställa en sund riskkultur och verksamhet i Nordiska. Nordiskas främjande av en sund och effektiv riskhantering samt motverkande av överdrivet risktagande är av stor betydelse för Nordiskas förtroende hos allmänheten samt långsiktiga lönsamhet och stabilitet.

Nordiskas långsiktiga målsättning är att verksamheten bedrivs så att Nordiskas förmåga att fullgöra sina förpliktelser inte äventyras utifrån visionen att med innovativ teknik och hög kompetens möjliggöra affärer och finans­iell utveckling. Nordiskas ersättnings­system utgår därför ifrån principerna att vara sund, rimlig, långsiktigt värdeskapande, samt motiverande för de anställda. Det ska samtidigt också vara innebära en väl avvägd risknivå för Nordiska.

Nordiskas Styrelse uppdaterar och antar i det syftet minst årligen en ersättnings­policy där grunderna och principerna för hur ersättningar inom Nordiska fastställs, hur ersättnings­policyn ska tillämpas och följas upp samt hur anställda vars arbetsuppgifter har väsentlig inverkan på Nordiskas riskprofil ska identifieras. Ersättnings­policyn omfattar samtliga anställda på Nordiska, Styrelsens ledamöter samt uppdragstagare. Styrelsen fattar beslut om ersättnings­policy utifrån en riskanalys.

För att kunna attrahera, motivera och behålla kompetent personal är det väsentligt för Nordiska att ersättningen till samtliga medarbetare är konkurrenskraftig på den marknad och inom det segment där Nordiska verkar. Anställda ska därför erbjudas ersättning och andra förmåner som i relation till Nordiskas förutsättningar är rimliga, marknads­mässiga och konkurrenskraftiga utifrån den kompetens som personen besitter och det mervärde som sådan kompetens ger till Nordiska. Ersättnings­praxis är könsneutral.

Styrelsen har beslutat att det i dagsläget inte ska finnas några rörliga ersättningar, vare sig som del av lön eller som pensionsförmån. De anställda ska således endast erbjudas fast ersättning. Individens lönenivå bestäms utifrån följande faktorer: ansvar och svårighet (komplexitet) i befattningen, prestation samt relevanta marknads­villkor. Ingen anställd erhåller ersättning som har samband med Nordiskas resultat, således utgår ingen rörlig ersättning vilket fastställs i Nordiskas riskanalys.

Styrelsen beslutar vidare om ersättning till den Verkställande Ledningen, ersättning till anställda som har det övergripande ansvaret för någon av företagets Kontrollfunktioner. Styrelsen beslutar även om de åtgärder för att följa upp tillämpningen av ersättnings­policyn. Styrelsens beslut ska vidare i tillämpliga fall följa vad bolags­stämman beslutat i fråga om ersättning i Nordiska. 

Uppgifter om ersättning offentliggörs i Bolagets årsredovisning.

Riskanalys

Nordiska utför och antar årligen en riskanalys med syfte att identifiera anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Nordiskas riskprofil. Styrelsen är ansvarig för att godkänna processen för riskanalysen genom att fastställa ersättnings­policyn.

Riskanalysen bygger på de kvalitativa och kvantitativa kriterier som finns i delegerade förordning (EU) 604/2014 av den 4 mars 2014 samt ytterligare kriterier som avspeglar Nordiskas bedömning av arbetsuppgifter som har en väsentlig inverkan på riskprofilen.

Följande kategorier av anställda som anställda med väsentlig inverkan på företagets riskprofil. Inga förändringar har skett i antal, även med beaktande av Finans­inspektionen föreskrifter om ändring i Finans­inspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättnings­system i kreditinstitut och värdepappersbolag. 

 Antal personer
Styrelsens ledamöter 4
Anställda i den verkställande ledningen5
Anställda med ansvar för kontrollfunktioner 3
Personer med ledningsansvar för Bolagets kontrollfunktioner eller väsentliga affärsenheter Se ovan
Övriga risktagare. 0
Anställda vars ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen, har ersättning överstigande 500 000 euro eller har den högsta ersättningen i bolaget *. 0

 

* Enligt EU nr 604/2014: inom gruppen 0,3 % av de anställda med högst ersättning (avrundat till hel person). Med beaktande av Bolagets storlek motsvarar detta för tillfället en person.

Med hänsyn till bl.a. det ersättnings­system som Bolaget för närvarande tillämpar, i synnerhet att ingen rörlig ersättning utgår, medför identifieringen av ovanstående kategorier inte några särskilda konsekvenser i ersättnings­hänseende.

Ersättningar

Samtliga anställda i Nordiskas har fast ersättning. Den fasta ersättningen är marknads­anpassad och utgår från den anställdes befattning och baseras på ansvar, kompetens, prestation samt aktuella marknads­villkor och består av kontant månadslön. Den totala fasta ersättningen ska följa Nordiskas värdegrunder samt stödja Nordiskas mål och visioner. Nordiskas anställda rådgivare erhåller till viss del provisionsbaserad lön som enligt Nordiskas riskanalys inte betraktas utgöra en rörlig ersättning. Ersättning betalas ut i form av kontanta medel eller i form av sedvanliga pensionsavsättningar.

Särskild utsedd ledamot i Styrelsen

Styrelsen har utsett en särskild ledamot inom sig med ansvar för vissa frågor rörande ersättningar. Ledamoten i ingår inte i företagets verkställande ledning, och har tillräcklig kunskap och erfarenhet i frågor om riskhantering och ersättning.

Den särskilda ledamoten utför på årlig basis en oberoende bedömning av Nordiskas ersättnings­policy och ersättnings­system. Den särskilda ledamoten ska vidare bereda styrelsebeslut om ersättningar och åtgärder. I beredningen ska hänsyn tas till aktieägares, investerares och övriga intressenters långsiktiga intressen. Internrevision ska delta i den bedömnings- och utvärderingsprocess som VD och den särskilda styrelseledamoten ska göra.

Funktionen för Internrevision granskar minst årligen om Nordiskas ersättnings­system överensstämmer med ersättnings­policyn. Funktionen för Internrevision ska löpande rapportera resultatet av sin granskning till styrelsen i Nordiska. Senast i samband med att årsredovisningen fastställs ska funktionen rapportera resultatet av granskningen till Styrelsen.