Ett kreditmarknadsbolag
i teknikens tid

Nordiska hjälper företag att genomföra fler affärer! Vi har själva vårt ursprung i en stark entreprenörsanda och gör också därför vårt yttersta för att hjälpa er till rätt finansiering.

Vårt perspektiv

De flesta människor vill göra ett avtryck. Man vill göra skillnad och synas. Det ligger i vår natur. Frågan är bara om det görs ur ett nyttoperspektiv eller ett egoperspektiv. Vi tror på det enkla. Att om du skall göra något, så gör det ärligt. Och gör det bra! Kan ju låta lätt att säga men är faktiskt svårt att leva upp till.

Vi är av uppfattningen att de flesta produkter och tjänster redan finns. Vi tror också att alla tankar redan är tänkta. Men samtidigt är vi övertygade om att man kan göra saker på olika sätt. Och det är hur man gör det, och av vilken anledning man gör det, som gör skillnad. En skillnad som känns. Och syns.

Vi som startade Nordiska har en gemensam syn på varför vi vill driva företag. Vi vill ha nöjda kunder och för att nå dit tror vi det är viktigt att ha en kultur som skapas av en genuin människosyn. En kultur där vi vågar vara transparenta och tydligt säger vad saker kostar eller vad ett avtal innebär. Det som skapar kundnöjdhet är förväntningar. Ett sätt att ge goda förutsättningar är då tydlighet, För inget är så tråkigt som känslan att det inte blev som man hade tänkt sig.

Om du är intresserad eller nyfiken på vad vi kan erbjuda dig som kund?
Tveka inte att slå oss en signal eller skicka ett mejl.

Bolagsstyrning

Här finner du information om Nordiska med avseende på dess intern styrning och kontroll, organisation, styrelse och ledning, samt redogörelse för rekryterings- och mångfaldspolicy för vad av medlemmar i styrelsen och ledande befattningshavare.

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) (”Nordiska”) lyder under såväl externa som Nordiskas egna interna styrsystem. Externt genom skyldigheter som främst följer av Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och andra författningar, EU-lagstiftning, förordningar, föreskrifter från Finansinspektionen och andra myndigheter samt relevanta rekommendationer från europeiska bankmyndigheten (EBA) (”Externa Regelverk”). Internt genom bolagsordning, styrelsens arbetsordning, policies, instruktioner och rutinbeskrivningar (”Interna Regelverk”). Externa Regelverk och interna Regelverk benämns gemensamt för ”Regelverk”). Bolagsstämman är Nordiskas högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande som deras respektive aktieinnehav representerar. Regler som styr bolagsstämman, och vad som ska behandlas vid denna, finns bland annat i aktiebolagslagen och bolagsordningen. Bolagsstämman, inter alias, utser styrelseledamöter och externrevisorer, fastställer årsredovisningar, antar bolagsordning, beslutar om dispositioner beträffande Nordiskas vinst eller förlust, beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen och VD samt fastställer arvoden åt styrelsen och externrevisorer. Styrelsen utser styrelseordförande (om inte bolagsstämman utsett ordföranden), verkställande direktören (VD) samt ansvarar för att Nordiska har funktioner för Internrevision, Regelefterlevnad och Riskkontroll. Styrelsen rapporterar till bolagsstämma. Funktionen för Regelefterlevnad och Funktionen för Riskkontroll är underställd VD och rapporterar till VD och Styrelse enligt Nordiskas antagna policys. Funkt-ionen för Internrevision är underställd Styrelsen och rapporterar till VD och Styrelse enligt Nordiskas antagna policys. VD:s arbete regleras huvudsakligen i aktiebolagslagen och i av Styrelsens fastställda VD-instruktion samt Nordiskas fastställda policys. VD ansvarar för att den interna kontrollen fungerar tillfredsstäl-lande i den dagliga operativa verksamheten. VD rapporterar löpande till Styrelsen. Övriga funktioner inom Nordiska rapporterar löpande direkt till VD och är indelade i funktionerna för Bolagsjuridik, Operations, Kredit, Ekonomi och Finans, Marknad och Försäljning, Affärsutveckling, samt IT. Dessa leds av en funktionsansvarig.
Försvarslinjerna

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att begränsa och övervaka riskexponeringen inom Nordiska. Roller och ansvarsområden avseende intern kontroll och riskhantering är uppdelade i tre försvarslinjer.

Den första försvarslinjen består av Styrelsen, VD och verksamheten. De är ansvariga för att verksamheten sköts inom ramen för fastställd riskexponering och intern kontroll samt i enlighet med fastställda externa och interna regler som gäller för Nordiska.

Den första försvarslinjen har en väl fungerande styrningsmodell och en effektiv process att identifiera, mäta, värdera, följa upp, minimera och rapportera risk.

Den andra försvarslinjen består av Funktionen för Riskkontroll och Funktionen för Regelefterlevnad.

Funktion för Regelefterlevnad ska utgöra ett stöd för Styrelse, VD och den operativa verksamheten för att säkerställa den tillståndspliktiga regelefterlevnaden i Nordiska.

Funktionen för Riskkontroll ansvarar för att kontrollera att alla väsentliga risker som Nordiska expon-eras för eller kan komma att exponeras för identifieras och hanteras av berörda Funktioner samt kontrollerar att det interna regelverket är lämpligt och effektivt samt föreslår förändringar i detta vid behov. Vidare ska Funktionen för Riskkontroll stödja och kontrollera att verksamheten implementerar de krav som ställs upp i externa regelverk och löpande verka för och bidra till att det finns en god riskmedvetenhet i organisationen.

Funktionernas oberoende tillförsäkras genom att Funktionerna själva inte utövar sådan verksamhet som dessa ska granska, dvs. Funktionerna får inte vara delaktig i Nordiskas affärsverksamhet.

Den tredje försvarslinjen består av Funktionen för Internrevision.

Funktionen för Internrevision är Styrelsens redskap för att uppfylla kraven på en god och effektiv intern styrning och kontroll och är mot bakgrund av detta organisatoriskt skild från Nordiska övriga funktioner och verksamhet.

Funktionen för Internrevision ansvarar för att granska och regelbundet utvärdera om den interna kontrollen är effektiv och ändamålsenlig. Inom ramen för uppdraget ska Funktionen för Internrevision bl.a. granska och regelbundet utvärdera Bolagets riskhantering, efterlevnaden av Regelverk, finansiella information samt den andra försvarslinjen.

De tre försvarslinjerna utgör tillsammans ramverket för intern kontroll vilket ska utveckla och upprätthålla system som säkerställer:

 • Effektiv och ändamålsenlig affärsverksamhet
 • Tillräcklig riskkontroll
 • Affärsstyrning
 • Tillförlitlig finansiell och icke-finansiell rapportering (såväl internt som externt); samt
 • Efterlevnad av gällande Regelverk
Funktionen för Riskkontroll

Funktionen för Riskkontroll ansvarar för att lämna relevanta och oberoende analyser, råd och expertutlåtanden om Nordiskas risker. Dessutom ansvarar funktionen för att kontinuerligt utvärdera och vidareutveckla Nordiskas ramverk för riskhantering för att säkerställa att det är ändamålsenligt. Funktionen för Riskkontroll ansvarar för att:

 • dels kontrollera att alla väsentliga risker som Nordiska exponeras för eller kan förväntas komma att exponeras för identifieras och hanteras av berörda Funktioner, dels identifiera risker som uppstår på grund av brister i Nordiskas riskhantering, dels kontrollera att varje affär-senhet övervakar samtliga för Funktionernas väsentliga risker på ett effektivt sätt;
 • övervaka och kontrollera Nordiskas riskhantering;
 • kontrollera och analysera Nordiskas väsentliga risker och utvecklingen av dessa samt identifiera dels nya risker som kan uppstå till följd av förändrade förutsättningar, dels risker som härrör från graden av komplexitet i företagets legala struktur;
 • se till att information om Nordiskas risker regelbundet lämnas till Styrelsen samt regelbundet, dock minst kvartalsvis, rapportera sin bedömning såväl skriftligt som muntligt till Styrelsen;
 • när Bolaget lägger fram förslag eller fattar beslut som medför att Nordiskas risker kan öka väsentligt, bedöma om dessa är förenliga med Nordiskas beslutade riskaptit;
 • när Nordiska tar fram eller ändrar sin Riskstrategi och Riskaptit, lämna all relevant information som kan utgöra underlag för beslut i dessa frågor samt bedöma föreslagen Riskstrategi och lämna en rekommendation innan beslut fattas;
 • kontrollera att relevanta Interna Regelverk, processer och rutiner uppfyller Finansinspektionens krav på att dessa innehåller de strategier, processer, rutiner, interna regler, limiter, kontroller och rapporteringsrutiner som behövs för att säkerställa att Nordiskas löpande kan identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över de risker som det är eller kan förväntas komma att bli exponerat för följs, att de är ändamålsenliga och effektiva samt föreslå ändringar i dessa om det behövs;
 • identifiera, kontrollera och rapportera risker för fel i Nordiskas antaganden och bedömningar som ligger till grund för Nordiskas finansiella rapportering; och
 • innan Nordiska beslutar om nya, eller väsentligt förändrade, produkter, tjänster, marknader, processer och it-system samt vid större förändringar i Nordiskas verksamhet och organisation utvärdera risker med dessa samt utvärdera hur dessa kan förväntas komma att påverka före-tagets sammanvägda risk.
Funktionen för Regelefterlevnad

Funktionen för Regelefterlevnad utgör ett stöd för Styrelse, VD och den operativa verksamheten för att säkerställa den tillståndspliktiga regelefterlevnaden i Nordiska. Funktionen för Regelefterlevnad är oberoende och är inte delaktig i Nordiskas affärsverksamhet. Funktionen för Regelefterlevnad är en del av den andra försvarslinjen och är direkt underställd VD och rapporterar direkt till VD samt till Styrelsen.

Det innebär att Funktionen för Regelefterlevnad skall:

 • dels identifiera vilka risker som finns för att Nordiska inte fullgör sina förpliktelser enligt tillämpliga regelverk, Externa som Interna, dels övervaka och kontrollera att riskerna hanteras av berörda Funktioner;
 • övervaka och kontrollera efterlevnaden av det tillämpliga regelverket, Interna som Externa;
 • ge råd och stöd till Nordiskas personal, VD och Styrelse om dels det Externa och In-terna regelverken;
 • informera och utbilda berörda personer om nya eller ändrade Externa Regelverk;
 • kontrollera att nya, eller väsentligt förändrade, produkter, tjänster, marknader, processer, it-system samt större förändringar i Nordiskas verksamhet och organisation följer de Externa Regelverken;
 • övervaka och kontrollera att det Interna Regelverket samt att Nordiska har lämpligt internt regelverk och rutiner för att kunna identifiera vilka risker som finns för att Nordiska inte fullgör sina förpliktelser enligt det tillämpliga regelverk, Externa som Interna. Vidare ska Funktionen kontrollera att Nordiska har lämpliga, ändamålsenliga och effektiva rutiner och vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken för att Externa Regelverk inte följs.
 • lämna rekommendationer till berörda personer baserade på de iakttagelser som funktionen gjort.
Funktionen för Internrevision

Funktionen för Internrevision ansvarar för att det utförs en oberoende granskning och tillsyn av arbete inom såväl första som andra försvarslinjen. Det innebär att Funktionen för Internrevision arbetar efter en aktuell och riskbaserad revisionsplan som Styrelsen fastställt, där den granskar och regelbundet utvärderar:

 • om Nordiskas organisation, styrningsprocesser, IT-system, modeller och rutiner är ändamålsenliga och effektiva;
 • om Nordiskas interna kontroll är ändamålsenlig och effektiv;
 • om verksamheten drivs enligt Nordiskas Interna Regelverk;
 • Nordiskas riskhantering utifrån den beslutade Riskstrategin och Riskaptiten;
 • om Nordiskas Interna Regelverk är lämpliga och förenliga med Externa Regelverk;
 • tillförlitligheten i Nordiskas finansiella rapportering, inklusive åtaganden utanför ba-lansräkningen;
 • utvärdera tillförlitligheten och kvaliteten på det arbete som utförs inom Nordiskas kontrollfunktioner i den andra försvarslinjen;
 • lämnar rekommendationer till berörda personer, baserade på de iakttagelser som Funktionen för Internrevision har gjort, samt följer upp om åtgärderna har genom-förts.

Ledning och styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Nordiskas verksamhet och organisation. Styrelsen ansvarar härvid bl.a. för att fastställa Nordiskas övergripande målsättningar och strategier, samt fortlöpande övervaka dessa och, efter rapport från VD, se till att de blir föremål för uppföljning och översyn. Styrelsens främsta uppgift är att tillvarata aktieägarnas och bolagets intressen. Det är bolagsstämman som utser Nordiskas styrelseledamöter.

Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter, varav en är Styrelsens ordförande, samt en styrelsesuppleant. Styrelsens ordförande får inte samtidigt vara Bolagets VD. Flertalet av Styrelsens ledamöter ska vara personer som inte är anställda i Nordiska eller som ingår i en koncern där Nordiska är moderbolag.

Styrelsen består av Jörgen Durban, Björn Björnsson, Christer Cragnell, Per Berglund och Mikael Gellbäck. Som suppleant sitter Patrik Carlstedt.

Styrelsens arbete

Styrelsens ledamöter ska ha god kännedom om och förståelse för Nordiskas organisationsstruktur samt säkerställa att dessa är förenliga med Nordiskas beslutade affärs- och riskstrategi. Ledamöterna ska även vara väl insatta i och ha god kännedom om Nordiskas verksamhet samt arten och omfattningen av dess risker. Vid behov ska ändringar göras för att effektivisera arbetet i Nordiska.

I Styrelsens ansvar och uppgifter ingår bl.a. följande:

 • Styrelsen svarar för Nordiskas organisation, förvaltning av Nordiskas angelägenheter, övergripande ansvarsfördelning, övergripande strategier och mål samt väsentliga förändringar av Nordiskas verksamhet och organisation. Styrelsen skall se till att Nordiskas organisation är utformad på ett tillfredställande sätt och så att redovisningen, den finansiella rapporteringen, medelsförvaltningen och Nordiskas ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
 • Styrelsen ska se till att Nordiska leds på ett tillfredställande sätt och i överensstämmelse med både interna regelverk och externa regelverk samt andra tillämpliga regler. Styrelsen ansvarar härvid bl.a. för att säkerställa att kraven rörande soliditet, likviditet, riskhantering, intern kontroll, kapital och likviditetsutvärdering och genomlysning i det finansiella regelverket tillgodoses.
 • Styrelsen ska fortlöpande kontrollera Nordiskas ekonomiska situation, som bl.a. avrapporteras kvartalsvis, så att styrelsen kan fullfölja den bedömningsskyldighet som följer av aktiebolagslagen 8 kap 4 § och god styrelsesed. Styrelsen ska ta hänsyn till Nordiskas långsiktiga finansiella intressen, de risker Nordiska exponeras för och kan komma att exponeras för samt det kapital som krävs för att täcka Nordiskas risker. Detta gäller även när Styrelsen antar styrdokument och fastställer övergripande målsättningar och strategier.
 • Styrelsen ska se till att det finns erforderliga skriftliga interna styrdokument i den utsträckning som krävs enligt tillämpliga externa regelverk, och även i övrigt för att styra Nordiskas verk-samhet. Styrelsen ska se till att dessa interna styrdokument regelbundet, minst årligen, utvärderas och ses över.
 • Styrelsen ska regelbundet bedöma effektiviteten i Nordiskas ramverk för intern styrning och kontroll med avseende på regelefterlevnad och riskhantering samt se till att lämpliga åtgär-der vidtas för att korrigera eventuella brister.
 • Styrelsen skall utöva tillsyn att den verkställande direktören fullgör sina åligganden och ansvarar för dennes tillsättande och avskedande. Styrelsen skall tillse att Nordiskas organisation är ändamålsenlig, varför Styrelsens fortlöpande skall utvärdera Nordiskas handläggningsruti-ner, riktlinjer för förvaltningen och placering av Nordiskas medel.
Särskilda ansvarsområden

Styrelsen kan vid behov fastställa särskilda ansvarsområden och arbetsuppgifter för en eller flera av Styrelsens ledamöter. Sådan arbetsfördelning skall, i förekommande fall, ske i en särskild arbetsordning eller upptas i Styrelsens protokoll. Av sådan arbetsfördelning skall framgå vilken styrelseledamot som skall ha ansvaret för viss arbetsuppgift. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera att beslutad arbetsfördelning kan upprätthållas. Beslut om arbetsfördelning innebär inte att Styrelsen i övrigt frånhänder sig sin kollegiala beslutanderätt i för bolaget centrala frågor. Beslut i frågor om det åligger Styrelsen att besluta om kan endast fattas av Styrelsen i beslutsför sammansättning.

Utöver de uppgifter som åligger Styrelsens ordförande enligt denna arbetsordning, eller särskilt beslutas vid sammanträden enligt ovan, svarar samtliga styrelseledamöter gemensamt för Styrelsens arbete.

Styrelsen ska bl.a. fatta beslut om:

 • utnämning och entledigande av VD. Detsamma gäller för det fall Bolaget utnämner/entledigar vice VD;
 • större organisationsförändringar samt förändringar av verksamhetens inriktning;
 • Nordiskas Riskaptit och Riskstrategi
 • delårsrapporter och årsbokslut;
 • affärsplaner, verksamhetsplaner och affärsmodeller; samt
 • ersättning till VD och eventuell vice VD.
Rekrytering och mångfald

Styrelsens ledamöter ska ha tillräcklig kunskap, erfarenhet och i övrigt vara lämpliga för att utföra sitt uppdrag. Styrelsen som helhet ska dessutom ha tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att leda Nordiska, särskilt med beaktande av att Nordiska är ett kreditinstitut. Vid bedömning av vilka kvalifikationer som krävs ska enligt Nordiskas policy hänsyn tas till arten, omfattningen och komplexitetsgraden av verksamheten samt arbetsuppgifterna för den aktuella befattningen.

Oavsett vilken art, omfattning och komplexitetsgrad som Nordiska verksamhet har krävs det att personerna har gott anseende. I Nordiskas Policy för lämplighetsbedömningar av styrelseledamöter samt ledande befattningshavare formuleras dessa regler.

Vid tillsättning av nya styrelseledamöter formuleras en krav- och kunskapsprofil som beaktar såväl den befintliga Styrelsens samlade kompetens samt frågor om mångfald, där hänsyn tas till ålder, kön, geografiskt ursprung samt utbildnings- och yrkesbakgrund.

Ledamöter i styrelsen

Jörgen Durban Född 1956, Styrelseordförande sedan 2019
Jörgen Durban har lång erfarenhet såsom advokat, bl.a. delägare och managing partner på Linklaters Advokatbyrå i Sverige, där han även var ansvarig för Bank- och Finansgruppen. Jörgen har på senare tid även varit verksam som styrelseledamot och konsult.
Utöver posten som ledamot i Nordiska har han 10 externa uppdrag i styrelserna för Haldex AB (publ) (ordf.), Anoto AB (publ) (ordf.), bdp partners AB samt dotterbolag därtill.

Jörgen är oberoende i förhållande till Nordiska, ledningen och större aktieägare.


Mikael Gellbäck Född 1977, Verkställande direktör och styrelseledamot sedan 2014
Mikael var med och startade Nordiska 2014 och har verkat som verkställande direktör sedan dess. Dessförinnan arbetade han såsom CTO, CIO och vice-VD på Söderberg och Partners, som Mikael var medgrundare till. Hans erfarenhet från styrelsearbete omfattar bolagen Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, InsClear AB, Visi System AB.
Idag är han ledamot i styrelsen för dotterbolaget Nordiska Financial Technologies, samt aktiv i styrelsen för 5 andra bolag.
Mikael är civilekonom från Handelshögskolan samt civilingenjör från KTH

Mikael är ej oberoende i förhållande till Nordiska, ledningen och större aktieägare.

Christer Cragnell Född 1954, Styrelseledamot sedan 2018
Christer har lång erfarenhet av bank-och finansverksamhet på ledande positioner och är aktiv som konsult och medlem i Konsultkollegiet. Tidigare har han arbetat med IT-strategiska funktioner inom Swedbank, Handelsbanken SEB, Länsförsäkringar AB samt inom industrin på Ericsson, Axstores och Unisys. Christer har tidigare styrelseerfarenhet från bl.a. Euroclear, Dataföreningen Stockholmskretsen, KMD och E24 Finance AB.
Idag är Christer utöver rollen på Nordiska ledamot i Cragnell Consulting AB.
Christer är industriell ekonom från Linköpings Universitet.

Christer är oberoende i förhållande till Nordiska, ledningen och större aktieägare.  

Patrik Carlstedt Född 1974, Styrelseledamot sedan 2021
Patrik är verksam som Kreditchef på Nordiska. Han bidrar med både erfarenhet ur finansbranschen och från att starta bolag. Han har tidigare arbetat på Stella Asset management och East Capital. Patrik sitter även i styrelsen för Learning Excursions Exc AB, P. Carlstedt Holding AB, Apikal AB samt Nordiska Financial Technology AB. Patrik har mellan 2015 och 2018 varit ordinarie styrelseledamot i Nordiskas styrelse.
Patrik är ekonom från Stockholms Universitet, där han även avlagt kandidatexamen i psykologi.

Koncernstruktur

Nordiska är publikt bolag. I koncernern ingår ett helägt dotterbolag, Nordiska Financial Technology AB ( org.nr 556760703201)

Nordiska som partner

Service

Med en stor vilja och stark drivkraft kan man också  behöva lite hjälp på vägen. Slå oss en signal eller skicka iväg ett mejl så hjälper vi till.

Kompetens
En av oss tog bearnaisesåsen till Argentina. En annan tävlade i konståkning. Tillsammans vill
vi bidra när du behöver det.

Flexibilitet
Kanske blir det inte alltid så som man tänkt sig. Men det är okej. Det viktiga är ju ändå oftast att det blir.  Och det fixar vi tillsammans.

Långsiktighet
En glad kund är en lång kund brukar vi säga på kontoret. Kanske menar vi centimeter ibland men oftast gäller det tiden för samarbetet.