Logotype

Logga in

Nordiskas styrelse

Styrelsen

Nordiskas styrelsen har det övergripande ansvaret för Nordiskas interna styrning och kontroll samt verksamhet och organisation. Styrelsen har som främsta uppgift att tillvarata aktieägarnas och bolagets intressen.

Styrelsen ansvarar därmed för att fastställa Nordiskas interna policys, övergripande målsättningar och strategier, liksom för att löpande se till att dessa målsättningar och strategier ses över och följs upp.

Styrelsen utses av bolags­stämman och består av fem ordinarie ledamöter, varav en är styrelsens ordförande.

Styrelsemedlemmar

Styrelsens arbete

Styrelsens ledamöter ska ha god kännedom om och förståelse för Nordiskas organisationsstruktur samt säkerställa att dessa är förenliga med Nordiskas beslutade affärs- och riskstrategi. Ledamöterna ska även vara väl insatta i och ha god kännedom om Nordiskas verksamhet samt arten och omfattningen av dess risker. Vid behov ska ändringar göras för att effektivisera arbetet i Nordiska.

I styrelsens ansvar och uppgifter ingår bland annat:

Styrelsen svarar för Nordiskas organisation, förvaltning av Nordiskas angelägenheter, övergripande ansvarsfördelning, övergripande strategier och mål samt väsentliga förändringar av Nordiskas verksamhet och organisation.

Styrelsen ska se till att Nordiskas organisation är utformad på ett tillfredställande sätt och så att redovisningen, den finans­iella rapporteringen, medelsförvaltningen och Nordiskas ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsen ska se till att Nordiska leds på ett tillfredställande sätt och i överensstämmelse med både interna regelverk och externa regelverk samt andra tillämpliga regler. Styrelsen ansvarar härvid bland annat för att säkerställa att kraven rörande soliditet, likviditet, riskhantering, intern kontroll, kapital och likviditetsutvärdering och genomlysning i det finans­iella regelverket tillgodoses.

Styrelsen ska fortlöpande kontrollera Nordiskas ekonomiska situation, som bland annat avrapporteras kvartalsvis, så att styrelsen kan fullfölja den bedömningsskyldighet som följer av aktiebolags­lagen 8 kap 4 § och god styrelsesed.

Styrelsen ska ta hänsyn till Nordiskas långsiktiga finans­iella intressen, de risker Nordiska exponeras för och kan komma att exponeras för samt det kapital som krävs för att täcka Nordiskas risker. Detta gäller även när Styrelsen antar styrdokument och fastställer övergripande målsättningar och strategier.

Styrelsen ska se till att det finns erforderliga skriftliga interna styrdokument i den utsträckning som krävs enligt tillämpliga externa regelverk, och även i övrigt för att styra Nordiskas verksamhet. Styrelsen ska se till att dessa interna styrdokument regelbundet, minst årligen, utvärderas och ses över.

Styrelsen ska regelbundet bedöma effektiviteten i Nordiskas ramverk för intern styrning och kontroll med avseende på regelefterlevnad och riskhantering samt se till att lämpliga åtgärder vidtas för att korrigera eventuella brister.

Styrelsen ska utöva tillsyn att den verkställande direktören fullgör sina åligganden och ansvarar för dennes tillsättande och avskedande. Styrelsen ska tillse att Nordiskas organisation är ändamålsenlig, varför Styrelsens fortlöpande skall utvärdera Nordiskas handläggningsrutiner, riktlinjer för förvaltningen och placering av Nordiskas medel. 

Särskilda ansvarsområden

Styrelsen kan vid behov fastställa särskilda ansvarsområden och arbetsuppgifter för en eller flera av styrelsens ledamöter. Sådan arbetsfördelning ska, i förekommande fall, ske i en särskild arbetsordning eller upptas i styrelsens protokoll. Av sådan arbetsfördelning ska framgå vilken styrelseledamot som ska ha ansvaret för en viss arbetsuppgift. Styrelsen ska fortlöpande kontrollera att beslutad arbetsfördelning kan upprätthållas. Beslut om arbetsfördelning innebär inte att styrelsen i övrigt frånhänder sig sin kollegiala beslutanderätt i bolagets centrala frågor. Beslut i frågor om det åligger styrelsen att besluta om kan endast fattas av styrelsen i beslutsför sammansättning.

Utöver de uppgifter som åligger styrelsens ordförande enligt denna arbetsordning, eller särskilt beslutas vid sammanträden enligt ovan, svarar samtliga styrelseledamöter gemensamt för styrelsens arbete.

Styrelsen ska bland annat fatta beslut om

  • Utnämning och entledigande av VD. Detsamma gäller för det fall Bolaget utnämner/entledigar vice VD.
  • Större organisationsförändringar samt förändringar av verksamhetens inriktning.
  • Nordiskas riskaptit och riskstrategi.
  • Delårsrapporter och årsbokslut.
  • Affärsplaner, verksamhetsplaner och affärsmodeller.
  • Ersättning till VD och eventuell vice VD.

Rekrytering och mångfald

Styrelsens ledamöter ska ha tillräcklig kunskap, erfarenhet och i övrigt vara lämpliga för att utföra sitt uppdrag. Styrelsen som helhet ska dessutom ha tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att leda Nordiska, särskilt med beaktande av att Nordiska är ett kreditinstitut. Vid bedömning av vilka kvalifikationer som krävs ska enligt Nordiskas policy hänsyn tas till arten, omfattningen och komplexitetsgraden av verksamheten samt arbetsuppgifterna för den aktuella befattningen.

Oavsett vilken art, omfattning och komplexitetsgrad som Nordiska verksamhet har krävs det att personerna har gott anseende. I Nordiskas Policy för lämplighetsbedömningar av styrelseledamöter samt ledande befattningshavare formuleras dessa regler.

Vid tillsättning av nya styrelseledamöter formuleras en krav- och kunskapsprofil som beaktar såväl den befintliga styrelsens samlade kompetens samt frågor om mångfald, där hänsyn tas till ålder, kön, geografiskt ursprung samt utbildnings- och yrkesbakgrund.