Logotype

Logga in

Därför måste vi ställa frågor

Kundkännedom

Nordiska är, precis som alla andra kreditinstitut, enligt lag skyldiga att arbeta för att förhindra penningtvätt i det finans­iella systemet. Det innebär att vi behöver ha god kännedom om våra kunder och deras transaktioner för att kunna göra riskbedömningar.

Vad innebär Penningstvättslagen

Penningtvättslagen, eller Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finans­iering av terrorism finns för att förhindra att kreditinstitut utnyttjas för penningtvätt eller är delaktig i att finans­iera terrorism.

Den svenska lagen grundar sig på EU:s penningtvättsdirektiv, som innebär att alla finans­iella företag inom EU är skyldiga att förhindra penningtvätt. Lagen omfattar även företag och yrkesutövare utanför den finans­iella sektorn såsom revisorer, advokater, fastighets­mäklare med flera. Motsvarande regler gäller för åtgärder mot finans­iering av terrorism.

Vad är penningtvätt

Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det är även en internationell företeelse och sker ofta över nationsgränserna. Det kan handla om pengar från narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, rån, bedrägerier, vapenhandel med mera.

Genom att utnyttja banksystemet kan den som vill tvätta pengar göra det svårare att spåra pengarnas brottsliga ursprung. Upplägget för penningtvätt kan vara mer eller mindre komplicerat. Det handlar inte bara om kontanta transaktioner, utan även om överföringar och andra tjänster via exempelvis internet.

Vad är finans­iering av terrorism

Finans­iering av terrorism är att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller annan egendom i syfte att stödja terrorism. Det handlar således om ekonomiskt stöd till terrorism som kan komma både från legitima inkomstkällor och från brottslig verksamhet.

Det är därför viktigt, och vår skyldighet, att förstå vad pengarna, från t ex ett lån, är ämnad för och att detta är riktigt.

Vad frågar vi och hur påverkar det mig

I korthet innebär penningtvättslagen att Nordiska måste göra en bedömning av risken för att utnyttjas för penningtvätt. Lagen ställer höga krav på att Nordiska har god kunskap om sina kunder och deras affärer. Nordiska måste förstå syftet med affärsförhållandet och även med kundens olika transaktioner.

Den kundinformation Nordiska tar del av behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretessen.

Syftet med transaktionen

När du vill göra en inbetalning eller annan transaktion måste du svara på frågor och visa giltig id-handling när någon hos Nordiska efterfrågar det. Det kan gälla transaktioner som uppfattas som ovanliga eller som Nordiska inte förstår bakgrunden till. Nordiska är då skyldig att fråga dig om syftet med transaktionen, var pengarna kommer ifrån och vad de ska användas till etc.

I vissa fall kan Nordiska även behöva se avtal, kvitton, fakturor eller andra handlingar som styrker din förklaring.

Hur påverkas du som blivande kund i Nordiska

Nordiska är skyldigt att kontrollera identiteten hos dig som vill bli ny kund, till exempel vid öppnande av konto. För att kunna utföra begärda tjänster kan rådgivaren behöva ställa ytterligare frågor för att få mer kunskap om dig och syftet med transaktionen.

Hur påverkas du som redan är i Nordiska

Även om du redan är kund måste du på begäran kunna visa giltig id-handling och lämna kompletterande uppgifter. Det kan till exempel gälla när du vill genomföra en transaktion eller ha en ny tjänst.

Personer i politiskt utsatt ställning - PEP

Nordiska måste känna till om du är en PEP, det vill säga om du har eller har haft viktiga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Nordiska måste också veta vilka kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP.

Företagskunder

Du som företräder ett företag måste kunna visa giltig id-handling och att du har rätt att företräda företaget. Dessutom måste Nordiska kontrollera vem eller vilka som äger mer än 25 procent av företaget och om någon har ett bestämmande inflytande i företaget, s.k. verklig huvudman. Du måste också vara beredd att svara på frågor om företagets verksamhet, organisation, dess omsättning och hur man kommer att utnyttja Nordiskas tjänster.

Vad händer om jag inte svarar på frågorna?

Om du inte vill eller kan svara på frågorna om kundkännedom kan vi inte erbjuda dig våra produkter och tjänster. Enligt penningtvättslagen får vi får inte tillhandahålla tjänster utan att ha god kundkännedom. För att kunna fortsätta att använda våra produkter och tjänster behöver du svara på våra frågor.

Är du befintlig kund som inte vill svara på våra frågor, kan det hända att vi måste spärra produkter eller tjänster. Vi kan till slut bli tvingade att avsluta din kundrelation med oss om du trots påminnelser inte svarar på frågorna eller inkommer med de underlag vi behöver.

För närmare upplysningar om lagstiftningens innehåll och innebörd är ni välkomna att kontakta oss på Nordiska.

Vill du läsa mera om arbetet att förhindra penningtvätt och finans­iering av terrorism, besök Svenska Bankföreningen.