Logotype

Logga in

Kommuniké från Nordiskas årsstämma den 20 juni 2024

Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ) har idag, den 20 juni 2024, hållit årsstämma. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från årsstämman.

Styrelse och revisorer

Vid årsstämman beslutades att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem och Mikael Gellbäck, Patrik Carlstedt, Christer Cragnell, Per Berglund och Lars Weigl omvaldes som ledamöter i styrelsen. Lars Weigl valdes till styrelsens ordförande.

Till revisor valdes KPMG AB med Dan Beitner som huvudansvarig revisor.

Arvoden

Beslutades att arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 660 000 kronor till styrelsens ordförande samt 420 000 kronor till var och en av styrelsens ledamöter.

Beslutades att inget arvode ska utgå till ledamöter vilka har anställning i bolaget.

Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för 2023.

Utdelning

Årsstämman beslutade om utdelning till befintliga preferensaktieägare. Ett belopp om totalt 3 200 000 kronor (motsvarande 8 kronor per preferensaktie fördelat på kvartalsvis utbetalning om 2 kronor per preferensaktie) ska delas ut till de befintliga preferensaktieägarna. Resterande resultat ska balanseras i ny räkning. Avstämningsdagar för utdelningen ska enligt bolags­ordningen vara 28 februari, 10 maj, 31 augusti och 15 november, eller i förekommande fall närmast förestående bankdag. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag. Antalet aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga mer än tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid det tillfälle bemyndigandets utnyttjas av styrelsen för första gången.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Gellbäck, VD

mikael.gellback@nordiska.se

08-23 28 00

Om Nordiska

Nordiska är ett kreditinstitut som erbjuder sparande till marknads­ledande räntor och lån för att möjliggöra sina kunders affärer. Samtidigt erbjuder Nordiska sina partners möjligheter att skapa finans­iella erbjudanden gentemot sina kunder med hjälp av molnbaserade tjänster och APIer. Mer information finns på Nordiska’s webbplats, www.nordiska.com.

20 juni 2024 klockan 17:00

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')