Logotype

Logga in

Delårsrapport januari - mars 2024

Översikten avser koncernen. Alla belopp är i tusen kronor (tkr) och bokfört värde om inget annat anges. Belopp inom parentes avser samma period föregående år.

  • Utlåning till allmänheten uppgick till 9 218 mkr (6 523)
  • Rörelseintäkterna uppgick till 84,6 mkr (72,6)
  • K/I-talet uppgick till 67,3 % (48,9)
  • Resultat före kreditförluster uppgick till 27,7 mkr (37,1)
  • Kreditförlustnivån uppgick till 0,0 % (0,1)
  • Rörelseresultatet uppgick till 28,6 mkr (35,1)
  • Periodens resultat uppgick till 21,9 mkr (27,2)        
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 12,2 % (12,0) och den totala kapitalrelationen uppgick till 17,8 % (14,9)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Den 5 mars 2024 slutfördes förvärvet av Umeå Release Finans­ AB efter erhållet regulatoriskt godkännande, vilket avsevärt stärker Nordiskas position på SME-marknaden för leasing. I samband med förvärvet emitterade bolaget en övertecknad Tier 2-obligation om 200 mkr.

Den 26 mars 2024 ingick Nordiska avtal om att förvärva Rocker AB, med planerat tillträde i juni 2024, förutsatt att samtliga villkor uppfylls. Genom denna affär kan Rocker och Nordiska integrera sina egenutvecklade teknologiska plattformar, vilket förbättrar kundupplevelserna och breddar tjänsteutbudet.

Första kvartalet 2024 präglades av stabil tillväxt inom våra befintliga segment, med en markant ökning av låneboken inom leasing tack vare förvärvet av Umeå Release Finans­ AB. Detta har lett till införandet av ett nytt rörelsesegment, "Leasing". Kvartalet påverkades dock av engångskostnader relaterade till förvärvet, såsom transaktionskostnader, emissionskostnader och uppbyggnaden av en större inlåning. Eftersom tillträdet av Release skedde i slutet av kvartalet och finans­ieringen inte var helt refinans­ierad förrän efter kvartalets slut, krävdes en högre likviditet, vilket resulterade i ett belastat räntenetto.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
I början av 2024 genomförde Finans­inspektionen en Översyn och utvärderingsprocess (ÖUP) på Nordiska, för vilken ett slutgiltigt beslut lämnades i april. Nordiska meddelades inte om någon riskbaserad pelare 2-vägledning, men erhöll en bruttosoliditetsvägledning om 0,5% på gruppnivå. Den 16 maj 2024 erhöll Nordiska dessutom regulatoriskt godkännande för förvärvet av Rocker AB.

OM NORDISKA
Nordiska erbjuder sparande till marknads­ledande räntor och lån för att möjliggöra våra kunders affärer. Samtidigt erbjuder vi våra partners att skapa egna finans­iella erbjudanden gentemot sina kunder med hjälp av våra molnbaserade tjänster och APIer. Läs mer om Nordiska här: https://www.nordiska.se/om-nordiska/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Wennerholm, CFO
Telefon: +46 (0)8 23 28 00
E-post:
ir@nordiska.se

Mikael Gellbäck, CEO
Telefon: +46 (0)8 23 28 00
E-post:
ir@nordiska.se

Informationen är sådan som Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 30 maj 2024 kl. 18.00. Den fullständiga rapporten återfinns på https://www.nordiska.se/om-nordiska/finans­iella-rapporter/

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')