Logotype

Logga in

ÅRSSTÄMMA i NORDISKA KREDITMARKNADS­AKTIEBOLAGET (PUBL)

Aktieägarna i Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ), org.nr 556760-6032, kallas till årsstämma som hålls i bolagets lokaler på adressen Riddargatan 10, 114 35, Stockholm, torsdagen den 20 juni 2024 kl. 13.00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per avstämningsdagen den 12 juni 2024,

dels ha anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast den 14 juni 2024.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till investor@nordiska.com eller skriftligen till Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ), Att: Filip Dahlstedt, Box 173, 101 23 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt ombud eller ställföreträdare och antal biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 12 juni 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 14 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar medtas till stämman. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar även medtas. Kopia av fullmakt samt eventuella behörighetshandlingar bör bifogas anmälan till stämman. Fullmakter utan särskild bestämmelse om giltighetstid gäller i ett år från utfärdandet.

Förslag till dagordning

1.        Val av ordförande vid stämman.

2.        Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.        Godkännande av dagordning.

4.        Val av en eller två justeringsmän.

5.        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.        Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7.        Beslut om:

a.     fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

b.     dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;            och

c.     ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande         direktören.

8.        Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.

9.        Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorer.

10.      Val av styrelseledamöter, eventuella suppleanter samt revisorer.

11.      Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

12.      Stämmans avslutande.

____________________

Stockholm i maj 2024

Styrelsen för Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ)

Förslag till beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen (punkt 7a)

Styrelsen föreslår att resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen som framgår av årsredovisningen fastställs av stämman.

Förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att vinsten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras på så sätt att ett belopp om totalt 3 200 000 kronor (motsvarande 8 kronor per preferensaktie fördelat på kvartalsvis utbetalning om 2 kronor per preferensaktie) ska delas ut till de befintliga preferensaktieägarna. Resterande resultat föreslås balanseras i ny räkning.

Enligt bolags­ordningen ska avstämningsdagar för utdelningen vara 28 februari, 10 maj, 31 augusti och 15 november, eller i förekommande fall närmast förestående bankdag. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Förslag enligt punkterna 8-10 (val av styrelse, revisor m.m.)

De fullständiga förslagen för punkterna 8–10 kommer lämnas senast på stämman.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolags­stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till och med nästa årsstämma 2025, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till att tillåta avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att (i) möjliggöra för användningen av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som betalning eller finans­iering för förvärv av tillgångar eller verksamheter (ii) att stärka bolagets kapitalbas eller (iii) anskaffa kapital eller affärsförbindelser för andra investeringar i verksamheten.

Styrelsens bemyndigande ska vara begränsat sålunda att styrelsen inte får besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innebär utgivande (vid teckning, inlösen eller konvertering) av aktier motsvarande mer än tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid det tillfälle detta bemyndigandet utnyttjas av styrelsen för första gången. För det fall nya aktier, teckningsoptioner, konvertibler emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknads­mässiga villkor.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolags­verket.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag, fullmaktsformulär samt övriga handlingar enligt aktiebolags­lagen (2005:551) hålls tillgängliga på bolagets kontor och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De handlingar som bolaget ska hålla tillgängliga på sin webbplats återfinns på .

Upplysningar vid stämman

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolags­lagen (2005:551). Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till genom e-post investor@nordiska.com eller skriftligen till Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ), Att: Filip Dahlstedt, Box 173, 101 23 Stockholm.

Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolags­stammor-svenska.pdf

* * *

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')