Logotype

Logga in

Kommuniké från Nordiskas årsstämma den 26 juni 2023

Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ) har idag, den 26 juni 2023, hållit årsstämma. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från årsstämman.

Styrelse och revisorer

Vid årsstämman beslutades att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem och Mikael Gellbäck, Patrik Carlstedt, Christer Cragnell, Per Berglund och Lars Weigl omvaldes som ledamöter i styrelsen. Lars Weigl valdes till styrelsens ordförande.

Till revisor valdes KPMG AB med Dan Beitner som huvudansvarig revisor.

Arvoden

Beslutades att arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 660 000 kronor till styrelsens ordförande samt 420 000 kronor till var och en av styrelsens ledamöter.

Beslutades att inget arvode ska utgå till ledamöter vilka har anställning i Bolaget.

Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för 2022.

Utdelning

Årsstämman beslutade om utdelning till preferensaktieägare. Styrelsen bemyndigades att besluta och lämna utdelning med högst 3 200 000 kronor fördelat på 2 kronor per preferensaktie och kvartal, maximalt 8 kronor per preferensaktie. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna beslutades de datum som anges i bolagets bolags­ordning. Det beslutades även att bemyndiga styrelsen att genomföra utbetalningar efter fattat beslut, samt att ingen utdelning ska lämnas till stamaktieägarna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag. Antalet aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga mer än tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid det tillfälle bemyndigandets utnyttjas av styrelsen för första gången.

Beslut om återköps- och kvittningserbjudande avseende teckningsoptioner innefattande (A) godkännande av villkorat erbjudande om återköp av teckningsoptioner och (B) godkännande av styrelsens förslag om riktad emission av aktier

Årsstämman beslutade om att godkänna erbjudandet som styrelsen lämnat till anställda om återköp av de teckningsoptioner som utgavs inom ramen för teckningsoptionsprogrammet 2021/2023 mot vederlag i form av nyemitterade stamaktier i Nordiska (kvittningsvis. Årsstämman beslutade om att inte genomföra en nyemission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Gellbäck, VD

mikael.gellback@nordiska.se

08-23 28 00

Om Nordiska

Nordiska är ett kreditinstitut som erbjuder sparande till marknads­ledande räntor och lån för att möjliggöra sina kunders affärer. Samtidigt erbjuder Nordiska sina partners möjligheter att skapa finans­iella erbjudanden gentemot sina kunder med hjälp av molnbaserade tjänster och APIer. Mer information finns på Nordiska’s webbplats, www.nordiska.com.

26 juni 2023 klockan 17:00

Filer

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')