Logotype

Logga in

Extra bolags­stämma i Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ)

Aktieägarna i Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ), org.nr 556760-6032, kallas till extra bolags­stämma som hålls i Gernandt & Danielsson Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 2, 111 47, Stockholm, tisdag den 4 april 2023 kl. 10:00. Inregistreringen till stämman påbörjas kl. 09:45.

Bakgrund

Aktieägare som företräder en majoritet av aktierna i bolaget (”Majoriteten”) har hos styrelsen skriftligen begärt att extra bolags­stämma sammankallas för att behandla fråga om val av styrelseledamot i bolaget och entledigande av en befintlig styrelseledamot, tillika styrelsens ordförande.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolags­stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 27 mars 2023,

dels ha anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast onsdagen den 29 mars 2023.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till investor@nordiska.se eller skriftligen till Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ), Extra bolags­stämma, Att: Filip Dahlstedt, Box 173, 101 23 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuella biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i bolags­stämman (rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 29 mars 2023. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten ska vara daterad. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år från utfärdandet om det särskilt anges i fullmakten. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.nordiska.com.

Förslag till dagordning

  1. Bolags­tämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordningen.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Entledigande av styrelseledamot.
  7. Val av styrelseledamot.
  8. Val av styrelseordförande.
  9. Beslut om styrelsearvode.
  10. Stämmans avslutande.

Framlagda beslutsförslag

Entledigande av styrelseledamot (punkt 6)

Majoriteten föreslår att bolags­stämman entledigar Jörgen Durban som styrelseledamot tillika styrelseordförande.

Val av styrelseledamot (punkt 7)

Majoriteten föreslår att Per Berglund väljs till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Val av styrelseordförande (punkt 8)

Majoriteten föreslår att styrelseledamoten Lars Weigl väljs till styrelsens ordförande.

Handlingar och ytterligare information

Majoritetens fullständiga förslag framgår ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats www.nordiska.com och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har vid bolags­stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget och utan nämnvärd olägenhet för någon enskild person, rätt att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Per dagen för denna kallelse finns 50 115 731 aktier och 49 755 731 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med extra bolags­stämma hänvisas till: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolags­stammor-svenska.pdf.

* * *

Stockholm i mars 2023

Styrelsen för Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ)