Logotype

Logga in

Årsstämma i Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ)

Aktieägarna i Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ), org.nr 556760-6032, kallas till årsstämma som hålls i bolagets lokaler på adressen Riddargatan 10, 114 35, Stockholm, måndagen den 26 juni 2023 kl. 10:00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per avstämningsdagen torsdagen den 15 juni 2023, alternativt om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast måndagen den 19 juni 2023,

dels ha anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast måndagen den 19 juni 2023.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till investor@nordiska.com eller skriftligen till Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ), Att: Filip Dahlstedt, Box 173, 101 23 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade begära hos förvaltaren att aktierna rösträttsregistreras i sådan tid att registreringen är verkställd senast måndagen den 19 juni 2023. Aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste i god tid begära det hos sin förvaltare.

Ombud

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar medtas till stämman. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar även medtas. Fullmakter utan särskild bestämmelse om giltighetstid gäller i ett år från utfärdandet.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om:
  a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
  c. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
 9. Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorer.
 10. Val av styrelseledamöter, eventuella suppleanter samt revisorer.
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 12. Beslut om återköps- och kvittningserbjudande avseende teckningsoptioner innefattande (A) godkännande av villkorat erbjudande om återköp av teckningsoptioner och (B) godkännande av styrelsens förslag om riktad emission av aktier
 13. Stämmans avslutande.
____________________

Stockholm i maj 2023
Styrelsen för Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ)

 

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolags­stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till och med nästa årsstämma 2024, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till att tillåta avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att (i) möjliggöra för användningen av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som betalning eller finans­iering för förvärv av tillgångar eller verksamheter (ii) att stärka bolagets kapitalbas eller (iii) anskaffa kapital eller affärsförbindelser för andra investeringar i verksamheten.

Styrelsens bemyndigande ska vara begränsat sålunda att styrelsen inte får besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innebär utgivande (vid teckning, inlösen eller konvertering) av aktier motsvarande mer än tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid det tillfälle detta bemyndigandet utnyttjas av styrelsen för första gången. För det fall nya aktier, teckningsoptioner, konvertibler emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknads­mässiga villkor.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolags­verket.

Beslut om återköps- och kvittningserbjudande avseende teckningsoptioner innefattande (A) godkännande av villkorat erbjudande om återköp av teckningsoptioner och (B) godkännande av styrelsens förslag om riktad emission av aktier (punkt 12)

A) Godkännande av villkorat erbjudande om återköp av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolags­stämman beslutar att godkänna styrelsens lämnade erbjudande till anställda om återköp av de teckningsoptioner som utgavs inom ramen för teckningsoptionsprogrammet 2021/2023 (”Optionerna”) mot vederlag i form av nyemitterade stamaktier i Nordiska (kvittningsvis) (”Erbjudandet”). Erbjudandet till optionsinnehavarna om återköp av samtliga utestående Optioner ska ske till ett pris om 1,61 kronor per Option, och där betalning för Optionerna erläggs i form av nyemitterade stamaktier i Nordiska (kvittningsvis). Erbjudandet bedöms som det marknads­mässiga värdet av Optionerna enligt Black & Scholes. Erbjudandet om återköp av Optionerna är villkorat av att optionsinnehavaren tecknar nya stamaktier i Nordiska i en nyemission i enlighet med B nedan. Deltagande i Erbjudandet är frivilligt.

B) Godkännande av styrelsens förslag om riktad emission av aktier

Styrelsen föreslår att bolags­stämman fattar beslut om nyemission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor.

Ökning av antal aktier och aktiekapital
Bolaget ska emittera högst 400 000 nya stamaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 400 000 kronor och en ökning av antalet stamaktier till högst 50 115 731.

Teckningskurs
Teckningskursen för varje ny aktie uppgår till 18,50 kronor och motsvarar aktiernas bedömda marknads­värde. Belopp överskridande kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.

Teckningsrätt
Rätt att teckna aktierna skall endast tillkomma (i) sådana anställda i bolaget som accepterat Erbjudandet under punkt A ovan och (ii) sådana optionsinnehavare vilka lämnat meddelande till bolaget att de önskar teckna aktier utöver de som de är berättigade till att teckna enligt Erbjudandet. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att (i) erbjuda aktier såsom betalning för Optionerna samt att (ii) säkra snabb och kostnadseffektiv finans­iering.

Teckningstid och betalning
De nya aktierna skall tecknas genom betalning senast den 14 juli 2023. Det antecknas att styrelsen äger rätt att besluta om kvittning i efterhand i enlighet med 14 kap. 41 § aktiebolags­lagen. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Rätt till utdelning
Aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med den dag de har förts in i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

Bemyndiganden
Styrelsen bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Övrigt
Bolags­stämmans beslut enligt ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 
Förslag enligt punkterna 7-10 (årsredovisning, dispositioner, val av styrelse m.m.)

Bolagets årsredovisning för år 2022 publicerades den 28 april 2023. De fullständiga förslagen för punkterna 8–10 kommer lämnas senast på stämman.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolags­lagen (2005:551) hålls tillgängliga på bolagets kontor och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De handlingar som bolaget ska hålla tillgängliga på sin webbplats återfinns på www.nordiska.com.

Upplysningar vid stämman

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolags­lagen (2005:551). Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till genom e-post investor@nordiska.com eller skriftligen till Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ), Att: Filip Dahlstedt, Box 173, 101 23 Stockholm.

* * *