Logotype

Logga in

Kompletterade information till aktieägarna i Nordiska med anledning av den pågående företrädesemissionen

Styrelsen i Nordiska har den 25 februari 2022 beslutat om en företrädesemission om högst 3 274 551 stamaktier till teckningskursen 18,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen är den 8 mars 2022.

Styrelsen har vidare kallat till en extra bolags­stämma att äga rum den 18 mars 2022 och framlagt förslag om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till och med nästa årsstämma 2022, med eller utan avvikelse från aktie­ägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av nya aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor.

I syfte att säkerställa en rättvis behandling av alla aktieägare i bolaget har styrelsen idag beslutat att det ska utgå en kompensation för deltagare i företrädesemissionen enligt följande. Kompensationen gäller under förutsättning att aktieägarna beslutar att godkänna styrelsens förslag om bemyndigande enligt ovan och att styrelsen därefter utnyttjar bemyndigandet och emitterar stamaktier till en kurs understigande teckningskursen i företrädesemissionen, dvs. 18,50 kronor per aktie. Kompensationen ska baseras på skillnaden mellan teckningskursen i företrädesemissionen och teckningskursen i den riktade emissionen. Kompensationen ska bestå i rätt för deltagare i företrädes­emissionen att teckna ytterligare stamaktier i bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde om en krona per aktie.