Logotype

Logga in

Kommuniké från Nordiskas årsstämma den 6 maj 2022

Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ) har idag, den 6 maj 2022, hållit årsstämma. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från årsstämman.

Styrelse och revisorer

Vid årsstämman beslutades att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem och Mikael Gellbäck, Patrik Carlstedt, Christer Cragnell, Jörgen Durban och Lars Weigl omvaldes som ledamöter i styrelsen. Jörgen Durban omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Till revisor valdes KPMG AB med Dan Beitner som huvudansvarig revisor.

Arvoden

Beslutades att arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 540 000 kronor till styrelsens ordförande samt 360 000 kronor till var och en av styrelsens ledamöter.

Beslutades att inget arvode ska utgå till ledamöter vilka har anställning i Bolaget.

Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för 2021.

Utdelning

Årsstämman beslutade om utdelning till preferensaktieägare. Styrelsen bemyndigades att besluta och lämna utdelning med högst 3 200 000 kronor fördelat på 2 kronor per preferensaktie och kvartal, maximalt 8 kronor per preferensaktie. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna beslutades de datum som anges i bolagets bolags­ordning. Det beslutades även att bemyndiga styrelsen att genomföra utbetalningar efter fattat beslut, samt att ingen utdelning ska lämnas till stamaktieägarna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag. Antalet aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga mer än hundra (100) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid det tillfälle bemyndigandets utnyttjas av styrelsen för första gången.

*  *  *  *  *

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Gellbäck, VD

mikael.gellback@nordiska.se

08-23 28 00

Om Nordiska

Nordiska är ett kreditinstitut som erbjuder sparande till marknads­ledande räntor och lån för att möjliggöra sina kunders affärer. Samtidigt erbjuder Nordiska sina partners möjligheter att skapa finans­iella erbjudanden gentemot sina kunder med hjälp av molnbaserade tjänster och APIer. Mer information finns på Nordiska’s webbplats, www.nordiska.com.

6 maj 2022 klockan 14:00

Filer

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')