Logotype

Logga in

Kallelse till extra bolags­­stämma i Nordiska Kreditmarknads­­aktiebolaget (publ)

Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ), org.nr 556760-6032, har kallat aktieägarna till extra bolags­stämma som äger rum fredagen den 18 mars 2022 kl. 10.00 i bolagets lokaler på adressen Humlegårdsgatan 14, 114 46, Stockholm.

Kallelse till stämman sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Industri och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats, www.nordiska.se. Kallelsen skickas kostnadsfritt med post till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. Sådan begäran kan göras på samma sätt som anmälan till stämman.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 10 mars 2022 alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast måndagen den 14 mars 2022, dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast måndagen den 14 mars 2022.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till investor@nordiska.se eller skriftligen till Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ), Att: Filip Dahlstedt, Box 173, 101 23 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade begära hos förvaltaren att aktierna rösträttsregistreras i sådan tid att registreringen är verkställd senast den 14 mars 2022. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

* * *

Stockholm i mars 2022

Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta: 

Mikael Gellbäck, VD

mikael.gellback@nordiska.se

08-23 28 00


 

Om Nordiska
Nordiska är ett kreditinstitut som erbjuder sparande till marknads­ledande räntor och lån för att möjliggöra sina kunders affärer. Samtidigt erbjuder Nordiska sina partners möjligheter att skapa finans­iella erbjudanden gentemot sina kunder med hjälp av molnbaserade tjänster och APIer. Mer information finns på Nordiska webplats, www.nordiska.com.

2 mars 2022 klockan 12.00

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')