Logotype

Logga in

Bokslutskommuniké 2021

Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ) publicerar bokslutskommuniké för koncernen för helåret 2021.

Året avslutades med det hittills starkaste kvartalet i Nordiskas historia med ett rörelseresultat om närmare 44 MSEK. Det innebär att vi för helåret redovisar ett rörelseresultat om drygt 95 MSEK. Resultatutvecklingen har drivits av såväl organisk tillväxt som genom bolags­förvärv och har varit möjlig tack vare ett enormt engagemang av våra kompetenta medarbetare samt vår stabila IT-plattform som ständigt utvecklas och förbättras.

FJÄRDE KVARTALET 2021 (JÄMFÖRT MED FJÄRDE KVARTALET 2020)

 • Utlåning till allmänheten uppgick till 5 244,4 MSEK (2 764,3)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 93,8 MSEK (32,5)
 • K/I-talet uppgick till 47,1% (60,0)
 • Resultat före kreditförluster uppgick till 49,7 MSEK (13,0)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,5% (-0,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till 43,9 MSEK (14,6)
 • Periodens resultat uppgick till 39,6 MSEK (11,1)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 9,1% (11,5) och den totala kapitalrelationen uppgick till 12,1% (13,2)

 JANUARI-DECEMBER 2021 (JÄMFÖRT MED JANUARI-DECEMBER 2020)

 • Utlåning till allmänheten uppgick till 5 244,4 MSEK (2 764,3)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 219,0 MSEK (115,7)
 • K/I-talet uppgick till 54,1% (60,1)
 • Resultat före kreditförluster uppgick till 100,5 MSEK (46,1)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,1% (0,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 95,5 MSEK (44,6)
 • Periodens resultat uppgick till 80,6 MSEK (34,8)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 9,1% (11,5) och den totala kapitalrelationen uppgick till 12,1% (13,2)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Under kvartalet genomförde Nordiska ett mindre förvärv i Norge efter att ha erhållit norska finans­inspektionens godkännande. Förvärvet ger oss möjlighet att expandera vår verksamhet i Norge och påverkade koncernens resultat med 37,6 MSEK till följd av negativ goodwill.
 • Under kvartalet såldes primärkapitalinstrument (AT1) från egen bok om 20 MSEK vilket ökade kapitalbasen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 • En portföljförsäljning om 120 MSEK har genomförts under februari vilket gav en vinst på 13 MSEK före skatt.
 • Styrelsen har den 25 februari 2022 beslutat om en företrädesemission om upp till 60,5 MSEK med stöd av ett emissionsbemyndigande beslutat på extra bolags­stämma den 27 september 2021.

OM NORDISKA

Nordiska erbjuder sparande till marknads­ledande räntor och lån för att möjliggöra våra kunders affärer. Samtidigt erbjuder vi våra partners att skapa egna finans­iella erbjudanden gentemot sina kunder med hjälp av våra molnbaserade tjänster och APIer. Läs mer om Nordiska här: https://www.nordiska.se/om-nordiska/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sivonne Wahlsten, CFO
Telefon: +46 (0)8 23 28 00
E-post:
ir@nordiska.se

Mikael Gellbäck, CEO
Telefon: +46 (0)8 23 28 00
E-post:
ir@nordiska.se

Informationen är sådan som Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 28 februari 2022 kl. 18.00. Den fullständiga rapporten återfinns på https://www.nordiska.se/om-nordiska/finans­iella-rapporter/

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')