Logotype

Logga in

Årsstämma i Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ)

Aktieägarna i Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ), org. nr 556760-6032, kallas till årsstämma som hålls i Bolagets lokaler på adressen Humlegårdsgatan 14, 114 46, Stockholm, fredagen den 6 maj 2022 kl. 10.00.

Kallelse sker genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar, Dagens Industri och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats www.nordiska.se. Kallelsen skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan göras på samma sätt som anmälan till stämman.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per avstämningsdagen torsdagen den 28 april 2022, dels ha anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast måndagen den 2 maj 2022.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till investor@nordiska.com eller skriftligen till Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ), Att: Filip Dahlstedt, Box 173, 101 23 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade begära hos förvaltaren att aktierna rösträttsregistreras i sådan tid att registreringen är verkställd måndagen den 2 maj 2022.

* * *

Stockholm i april 2022
Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta: 

Mikael Gellbäck, VD

mikael.gellback@nordiska.se

08-23 28 00

Om Nordiska
Nordiska är ett kreditinstitut som erbjuder sparande till marknads­ledande räntor och lån för att möjliggöra sina kunders affärer. Samtidigt erbjuder Nordiska sina partners möjligheter att skapa finans­iella erbjudanden gentemot sina kunder med hjälp av molnbaserade tjänster och APIer. Mer information finns på Nordiska webplats, www.nordiska.com.

7 april 2022 klockan 08.00

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')