Logotype

Logga in

Kallelse till extra bolags­stämma i Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ)

Aktieägarna i Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ), org. nr 556760-6032, kallas till extra bolags­stämma som kommer att hållas på adressen Humlegårdsgatan 14, 114 46 Stockholm, den 27 september 2021 kl. 10.00.Kallelse sker genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats www.nordiska.se. Kallelsen skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan göras på samma sätt som anmälan till stämman.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per avstämningsdagen den 17 september 2021, dels ha anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast den 20 september 2021.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till investor@nordiska.com eller skriftligen till Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ), Att: Filip Dahlstedt, Box 173, 101 23 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade begära hos förvaltaren att aktierna rösträttsregistreras i sådan tid att registreringen är verkställd den 21 september 2021.

* * *

Stockholm i september 2021
Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ)

Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Mikael Gellbäck, VD, Nordiska, mikael.gellback@nordiska.se, 070-757 62 86

 

Om Nordiska
Nordiska är ett kreditinstitut som erbjuder sparande till marknads­ledande räntor och lån för att möjliggöra sina kunders affärer. Samtidigt erbjuder Nordiska sina partners möjligheter att skapa finans­iella erbjudanden gentemot sina kunder med hjälp av molnbaserade tjänster och APIer. Mer information finns på Nordiska webplats, www.nordiska.com.

9 september 2021 klockan 18.00

 

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')