Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Log in

Beslut avseende av övergångsbestämmelser med anledning av införande av IFRS 9

Från och med 1 januari 2018 infördes nya redovisningsregler för kreditförlustreserveringar, IFRS 9. För Nordiska innebär införandet av IFRS 9 en minskning av det egna kapitalet med 7,6 MSEK (9,8 MSEK före skatt) per den 1 januari 2018. Nordiska kommer att utnyttja de övergångsregler som har beslutats gällande kapitaltäckningen och fasa in effekterna från IFRS 9 i kapitalbasen successivt fram till 2023.

Nedskrivningskraven i IFRS 9 baseras på en modell för förväntade kreditförluster till skillnad från den nuvarande modellen för inträffade kreditförluster i IAS 39. De tillgångar vars nedskrivningsbehov ska prövas delas in i tre kategorier, beroende på graden av kreditförsämring. Den nya indelningen innebär i praktiken att en reservering för förväntade framtida kreditförluster kommer att ske redan när lånet ges ut.

Den kvantitativa engångseffekten av de nya nedskrivningskraven innebär för Nordiska en ökning av reservering för framtida kreditförluster om 9,8 MSEK, vilket motsvarar 1,0% av låneportföljen per 1 januari 2018. Minskningen av eget kapital uppgår till 7,6 MSEK, netto efter skatt, vilket motsvarar 4,0% av kapitalbasen, per den 1 januari 2018. Merparten av tillkommande reserveringar avser krediter i kategori 1 och 2, där det i enlighet med tidigare redovisningsregler inte gjorts någon reservering.

Nordiska har ansökt till, och fått beviljande av, Finansinspektion om att tillämpa de övergångsregler som beslutades på EU-nivå i december 2017. Enligt övergångsreglerna tillåts en gradvis infasning av effekten till följd av IFRS 9 på kapitaltäckningen både när det gäller effekten per den 1 januari 2018 och effekten per rapporteringsdag som överstiger beloppet när IFRS 9 först tillämpas. Infasningsperioden ackumulerat löper enligt nedan:

  • 2018: 5 %
  • 2019: 15 %
  • 2020: 25 %
  • 2021: 50 %
  • 2022: 75 %
  • 2023: 100 %

För ytterligare information är Du välkommen att kontakta:
Jonathan Strååt, CFO, på 08-23 28 00 eller jonathan.straat@nordiska.com